Условия за ползване

Моля, прочетете внимателно настоящите Oбщи условия, тъй като сте обвързани с тях от влизането до напускането на настоящия уебсайт – Turizmo.bg. Ако добавяте обект, обърнете внимание на Условия за участие в каталога на Turizmo.bg чрез формата Добави обект.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА TURIZMO.BG
I. Авторски права
1. В съдържанието на сайта за туризъм Turizmo.bg са използвани запазените знаци и марки, изображения, текстове и т.н. на различни фирми, като правата върху тези материали принадлежат на горепосочените. Всички останали материали от съдържанието на сайта са собственост на Turizmo.bg. Употребата им с търговска, рекламна или друга обществена цел, употребата чрез публично разпространение, копиране, публикуване в други уебсайтове в глобалната мрежа, създаването на производни материали от съдържанието на сайта, промените в съдържанието, предаването, излагането, възпроизвеждането на съдържанието, създаването на вторични материали са нарушения на авторските и сродните им права и се наказват от закона.
1.1. Всички текстове и изображения, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, публикувани от Turizmo.bg и неговите партньори, са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз. Използването и публикуването цялото съдържание на сайта или на част от него без разрешение (откупено авторско право) е забранено.
1.2. Разрешава се използване на цели или части от съдържание публикувано в този уебсайт в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на уебсайта, при условие, че това не причинява вреди за Turizmo.bg и техните услуги, при ясно текстово обозначаване на името на съответния сайт и посочване на линк към него.
2. Turizmo.bg е разпространител на съдържание, предоставяно от трети страни и потребители. Всякакви мнения, съвети, коментари, услуги, оферти или друга информация или съдържание, изразено или предоставено от трети страни, са тези на съответните автори, а не на Turizmo.bg. Turizmo.bg не гарантира за точността, пълнотата или полезността на съдържанието, нито пригодността му за определена цел.
3. При никакви обстоятелства Turizmo.bg не носи отговорност за вредите, причинени от Вашето ползване или разчитане на информацията, получена чрез сайта Turizmo.bg. Turizmo.bg не носи отговорност за действия или бездействие от Ваша страна въз основа на информацията, която е представена на сайта. Ваша отговорност е да се оцени точността, пълнотата или полезността на информацията, коментар или друго съдържание в сайта.

II. Публикуване на съдържание

1. Когато ни изпращате текст, снимки, видео или други графични и/или мултимедйини материали, Вие правите това в съответствие с Общи условия за ползване на Turizmo.bg, както и с Условия за участие в каталога на Turizmo.bg чрез формата Добави обект.
1.1. Това означава, че вие се съгласявате, че сте създали текстовите, графичните и/или мултимедийни материали или, че Вие имате разрешение или сте упълномощен от собственика на материала да ни го изпратите. Изпращайки материала ни предоставяте безплатен лиценз да публикуваме, препубликуваме или използваме по друг начин текстовите, графичните и/или мултимедийни материали във всякъкъв формат, включително и без ограничение в принт и електорнен формат.

1.2. Получените от вас текстове, фотографии, графични материали, мултимедийни и всякакви други материали ще се приемат като предоставени безвъзмездно на Turizmo.bg и ще бъдат публикувани по усмотрение на редакторите на Turizmo.bg, освен ако имате изрична писмена уговорка с Turizmo.bg за друго.
1.3. Ние можем да променяме текстовите, графичните и/или мултимедийни материали, както смятаме за подходящо да се появяват в сайта, като можем да премахваме тези материали от сайта по всяко време.
2. Turizmo.bg не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на Turizmo.bg. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Turizmo.bg за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.
3. Turizmo.bg не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.
4. Turizmo.bg не носи отговорност за съдържанието на изображения, картинки, текстове, документи и друга информация, генерирани от потребители в Turizmo.bg Turizmo.bg си запазва правото да премахва и/или променя по всяко време и по своя преценка всеки един материал, генериран от потребител.

5. Turizmo.bg има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

ІІІ. РЕГИСТРАЦИЯ
1. Ползването на услугите в сайта Turizmo.bg изисква да направите регистрация. Чрез нея вие създавате личен профил, в който въвеждате вашето име, e-mail, парола.
2. С успешното приключване на вашата регистрация вие потвърждавате, че сте запознати и приемате настоящите условия.
3. Вие сте съгласни Turizmo.bg да ви изпраща електронни писма с цел да ви информира за промени или допълнения в нашия сайт, нови обекти, игри, оферти и др.

IV. ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
1. Подаване на лична информация
1.1. С цел регистриране на ваш профил в сайта вие подавате лична информация напълно доброволно – собствено и фамилно име, e-mail. Turizmo.bg съхранява личната ви информация единствено с цел да подобри услугите, които ви предлага. Изпратената от вас информация не се предоставя на трети лица.
1.2. Turizmo.bg се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн, посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

2. Turizmo.bg не изисква и не иска да получава лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

3. Както и повечето сайтове Turizmo.bg автоматично събира информация за апаратните и програмните средства на вашия компютър. Тази информация може да се използва от Turizmo.bg с цел повишаването на качеството на предлаганата услуга и като част от статистическа извадка.
3.1. Turizmo.bg може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори). Някои от тези реклами може да ползват технологии като cookies и уебмаяци (beacons),ategory-tag-could/classes/wpctc-widget.php on line 207

Warning: A non-numeric value encountered in /home/turizmob/public_html/wp-content/plugins/wp-category-tag-could/classes/wpctc-widget.php on line 207

Warning: A non-numeric value encountered in /home/turizmob/public_html/wp-content/plugins/wp-category-tag-could/classes/wpctc-widget.php on line 207

Warning: A non-numeric value enc когато рекламират на нашия сайт, което също така ще изпрати на тези рекламодатели (например Google чрез Google AdSense) информация за геотаргетиране на рекламите.
4. Потребителско съдържание, предоставено от вас, се счита за неконфиденциално и Turizmo.bg не е длъжен да третира това потребителско съдържание като защитена (конфиденциална) информация, освен по силата на условията за поверителност. Turizmo.bg си запазва правото да използва всяко потребителско съдържание, което счита за подходящо. Turizmo.bg си запазва правото за редактиране, изтриване или модифициране по друг начин на потребителско съдържание, след като то е било представено.

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Под страни се разбират потребители, от една страна, и Turizmo.bg, от друга. Като под потребител се разбира всяко регистрирано лице в сайта, както и всяко лице, което използва формата Добави обект.
1. Успешно регистрираният потребител на Turizmo.bg има право:
1.1. Да ползва всички услуги, предлагани му от Turizmo.bg.
1.2. Да пише коментари, споделя мнения, оценява обекти, добавя обекти, както и туристически обекти на територията на България, непознати обекти, чрез формата Добави обект.
2. Потребителят е длъжен:
2.1. Да не нарушава правата и свободите на гражданите, съгласно всички законови и подзаконови актове в страната и в европейските правила.
2.2. Да спазва интернет-етиката и правилата при ползване на предоставяните от Turizmo.bg услуги.
2.3. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.
2.4. Да уведомява незабавно Turizmo.bg и съответните власти за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги.
2.5. Да не извършва злоумишлени действия.
3. Turizmo.bg има право:
3.1.Да редактира съдържанието на уебсайта – като съществуващи цени, условия за ползване, обекти, услуги, информация, снимки и др. по свое усмотрение и по всяко време без предупреждение.
3.1.1. Новите условия влизат в сила в момента на публикуването им.
3.2. Да използва по собствено усмотрение всички коментари, предложения, идеи и т.н., пратени или предложени от потребителите на Turizmo.bg. Те остават собственост на Turizmo.bg и в този смисъл няма ограничение в използването им и задължение за заплащането на каквито и да било компенсации на потребителите за техните коментари, идеи и предложения.
3.3. Да запазва материали и информация, използвани/разположени на сървъра на Turizmo.bg или направени достояние на трети лица от потребител, и да ги предоставя на трети лица и съответните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата и законните интереси, собствеността и сигурността на Turizmo.bg, както и на трети лица, в случаите на предявени искове във връзка с нарушаване на техни права по повод на използвани или разпространени информация или материали, както и в случаите, когато материалите или информацията са изискани от държавни органи по силата на изрична законова разпоредба;
3.4. Да прекратява, спира или променя предоставяните услуги по всяко време без уведомяване на потребителя, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите “Общи условия”.
4. Turizmo.bg не носи отговорност:
4.1. Няма задължението и обективната възможност и не контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
4.2. Не поема гаранция за точността и целостта на публикуваната информация за обектите, тъй като тя е предоставена от трети лица.
4.3. Заедно с неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети, включително, но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или други, произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултати от употребата на услугите на Turizmo.bg.
4.4. Не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез Turizmo.bg.
4.5. Не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.
5. Забраняват се злоумишлените действия. Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане или предизвикване на „троянски коне“ (системи за неоторизиран отдалечен контрол) или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

V. Хипервръзки
1. Хипервръзките от Turizmo.bg, собственост на трети лица, са предоставени единствено и само за ваше удобство. Ако използвате тези хипервръзки, Turizmo.bg не поема никаква отговорност за тях или тяхното съдържание, както и за начина, по който те използват вашите лични данни. При посещението си в някои от тези сайтове потребителят прави това изцяло на своя отговорност и на свой риск.

VI. Реклами
1. Turizmo.bg показва реклами от трети лица с цел издържане на сайта. Индивидуалните рекламодатели са единствено отговорни за съдържанието на рекламите материали, които публикуват в Turizmo.bg, включително гарантирането, че те отговарят на съответното законодателство. Ние не носим отговорност за съдържанието на рекламните материали, включително и без ограничение, всяка грешка, пропуск или неточност в тях.

Условия за участие в каталога на Turizmo.bg, чрез формата Добави обект

І. Декларация на заявителя

При регистриране (добавяне) на обект в каталога на Turizmo.bg, чрез въвеждане на актуална информация, Вие декларирате следното:
1. Вие сте собственик на обекта за настаняване или упълномощено от собственика лице.
2. Предоставената от Вас информация е актуална, не накърнява добрите нрави и не противоречи на нормите на Българското или Европейското законодателство.
3. Чрез подадените данни за контакт (адрес, телефон, email) може да се осъществява директна връзка с обекта за настаняване (без посредник).
4. Предоставеният интернет адрес на хотела сочи към официална страница на обекта за настаняване, чийто домейн и съдържание напълно под контрола на собствениците на обекта.
5. Когато ни изпращате текст, снимки, видео или други графични и/или мултимедйини материали, Вие правите това в съответствие с Общи условия за ползване на Turizmo.bg, както и с Условия за участие в каталога на Turizmo.bg чрез формата Добави обект.
5.1. Това означава, че вие се съгласявате, че сте създали текстовите, графичните и/или мултимедийни материали или, че Вие имате разрешение или сте оторизиран от собственика на материала да ни го изпратите. Изпращайки материала ни предоставяте безплатен лиценз да публикуваме, препубликуваме или използваме по друг начин текстовите, графичните и/или мултимедийни материали във всякъкъв формат, включително и без ограничение в принт и електорнен формат.
5.2. Избрани текстове, фотографии, графични материали, мултимедийни, видео материали ще бъдат публикувани по усмотрение на администраторите на Turizmo.bg.
5.3. Ние можем да променяме текстовете, графичните и/или мултимедийни материали, както смятаме за подходящо да се появяват в сайта, като можем да премахваме тези материали от сайта по всяко време.
6. Съгласните сте наименования, лого и/или запазени марки, представени от вас, да се използват за целите на сайта, както и разпространявани извън параметрите на сайта Turizmo.bg с цел постигане на максимална популяризация на регистрираните обекти за настаняване и предлаганите от тях услуги.
7. Съгласни сте посетителите да пишат коментари по отношение на Вашата дейност.
8. Съгласни сте предоставените от Вас данни да бъдат ползвани от потребителите на този сайт за отправяне на запитвания, както и от администраторите на Turizmo.bg за осъществяване на контакт с Вас във връзка с предоставяните Ви от нас услуги.
9. Съгласни сте да получавате email (електронни писма) от администраторите на Turizmo.bg.
10. Приемате подадената информация да бъде обект на редакторско оформление, без да се нарушава смисъла и цялостната структура на съдържанието.
11. Съгласните сте предоставената информация да бъде разпространявана извън параметрите на сайта Turizmo.bg с цел постигане на максимална популяризация на регистрираните обекти за настаняване и предлаганите от тях услуги.
12. Разбирате и приемате функцията на туристически портал Turizmo.bg като информационен посредник, и че създателите и администраторите на този портал не отговарят за достоверността на информацията, която получавате от потенциалните си клиенти (включително нереални резервации и оплаквания), и не носят отговорност за пропуснатите от Вас ползи в тези случаи.

ІІ. Права и задължения на страните

Под надлежни страни да се разбира: от една страна заявител, регистриращ обект, от друга, Turizmo.bg.

1. Заявителят регистрира обект, съобразно раздел I, като коректно, точно и на кирилица попълва информацията за обекта.
2. Екипът на Turizmo.bg се задължава да публикува предоставената информация, ако прецени, че е точна, коректна и актуална, в разумен срок.
3. В случай, че от страна на обекта за настаняване има нарушение на условията по раздел I, администраторите на Turizmo.bg имат правото да откажат или едностранно да прекратят предоставянето на услугата, без да се дължи обезщетение или друга компенсация на клиента или трети страни.
4. Информацията за удобство и може да се променя без предизвестие. Turizmo.bg може по всяко време да променя настоящите условия и съдържанието на сайта, като прави промени и обновявания. С настоящото Вие приемате и се съгласявате, че ще спазвате тези промени и обновявания, независимо от това дали сте ги прочели или не. Препоръчваме Ви периодично да посещавате тази страница и да прочетете и се запознаете с текущите условия, както и с целия сайт, за да се запознаете с всички промени и обновявания.

Последна актуализация: 20.12.2022 г.

Copyright © 2011-2023 Turizmo.bg. Всички права запазени.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress